Privātuma Politika

Eiropas Savienība ievēro lietotāju privātās dzīves aizsardzību.

Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs patlaban pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK.

Šie vispārīgie noteikumi attiecas uz visām Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēm, kuras ietilpst domēnā ‟europa.eu”. Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu personisku informāciju, dažkārt informācija ir vajadzīga, lai jūs varētu saņemt pieprasītos e-pakalpojumus. Vietnes, kuras prasa šādu informāciju, to apstrādā, pilnībā ievērojot iepriekšminētās regulas prasības, un savā paziņojumā par privātumu sniedz informāciju, kā tās jūsu datus izmanto.

Šajā sakarā:

Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs, kuras ietilpst domēnā ‟europa.eu”, ir saites uz trešo personu vietnēm. Lai mūsu tīmekļa vietnēs varētu izmantot trešo personu saturu, jums var nākties piekrist viņu noteikumiem, arī sīkdatņu politikai, par kuru mums nav nekādas teikšanas.

Sīkdatņu sastādīšana

Sīkdatne ir teksta datne, kas parasti tiek ievietota globālā mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu attiecīgās mājas lapas darbību. Lietotāja ierīcē saglabāta sīkdatne ļauj atpazīt lietotāja darbības mājas lapā. Tas var būt nepieciešams dažādiem mērķiem.

Ir divu veidu sīkdatnes. Pirmā veida sīkdatne uzglabā informāciju ilgāku laiku, bet otra, tā dēvētā “sesijas sīkdatne”, tikai tik ilgi, kamēr tiek apskatīta kāda konkrēta tīmekļa vietne vai mājaslapa

Datu apstrādes audits

Tas ir – kad pārbauda intervējot personālu kādus datus apstrādā. Gatavo datu apstrādes reğistru. Darbiniekiem dod apmācības, norāda kādas iekšējās instrukcijas vai procedūras vēl jāievieš.

Datu apstrādes auditā ietilpst:

 • personāla, dokumentu, procedūru vai sistēmu analīze, kas nepieciešama, lai spētu novērtēt esošās apstrādes atbilstību Regulas prasībām
 • datu apstrādes mērķu apzināšana un datu apstrādes reğistra veidošana
 • datu plūsmas audits, identificējot un dokumentējot Pārziņa lomu procesos, kuru ietvaros tiek veikta fizisko personu datu apstrāde
 • identificēt datu apstrādi kur nepieciešama datu subjektu piekrišana
 • noteikt par kādām apstrādēm nepieciešams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību attiecībā uz esošajām fizisko personu datu apstrādēm
 • izvērtēt tehniskos un organizatoriskos procesus, lai konstatētu vai tiek nodrošināta pietiekama datu drošība

Distances Līgumu Sastādīšana

Distances līgums ir vienošanās par preces iegādi vai pakalpojuma sniegšanu, kas noslēgta neklātienes apstākļos, izmantojot distances saziņas līdzekļus

Distances līguma pazīmes:

 • līguma puses – līgums slēgts starp patērētāju un tirgotāju (pārdevēju, pakalpojuma sniedzēju)
  • līgums, kas slēgts patērētāju starpā, nav distances līgums
  • līgums, kas slēgts tirgotāju starpā, nav distances līgums
 • neklātiene – vienošanās ir notikusi patērētājam un tirgotājam fiziski klāt neesot
 • organizēts tirdzniecības veids – līgums noslēgts, izmantojot veidu (sistēmu), ko tirgotājs parasti izmanto līgumu slēgšanai – līgums, kas izņēmuma kārtā noslēgts izmantojot tādu distances saziņas līdzekli, ko tirgotājs parasti neizmanto līgumu slēgšanai, nav distances līgums
  • tirgotāja interneta veikals ir uzskatāms par tirgotāja organizētu sistēmu
  • līgumu slēgšana pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu ir uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs šādā veidā parasti veic līgumu slēgšanu
  • līgumu slēgšanas pa tālruni vai izmantojot elektronisko pastu nav uzskatāma par tirgotāja organizētu sistēmu, ja tirgotājs parasti šādā veidā līgumu slēgšanu neveic
 • distances saziņas apstākļi – līgums noslēgts, izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus
  • piemēram: līgums noslēgts, izmantojot tikai interneta vietni, mobilo aplikāciju, elektronisko pastu, tālruni, TV veikalu, katalogu u.tml.